TRANG SỨC HỘT BẸT

Mẫu Trang sức gắn hột bẹt chế tác bằng Vàng 61% của VJC 610.