top of page

LẮC TAY VÒNG VÀNG 61%

Mẫu Lắc tay Vòng vàng nữ gắn đá màu và hột bẹt, chế tác bằng Vàng 61% của VJC 610.

bottom of page